SINTESI, CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ COM A CATALITZADORS DE NOUS COMPLEXOS QUIRALS DE PLATI