SINTESI I ESTUDI DE LA REACTIVITAT DE COMPOSTOS ORGANOMETALLICS DE RODI I IRIDI AMB LLIGANDS SULFUR DE FOSFINA

Autor: VIÑAS JUNCOSA JOSEP
Año: 1989
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE TARRAGONA.
Centro de lectura: QUIMICA
Director:
Tribunal: MORENO MARTINEZ VIRTUDES , GARRALDA HUALDE M. ANGELES , LAHOZ DIAZ FERNANDO , RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS , MULLER JUVENOIS GUILLERMO
Resumen de la tesis

EN LA MEMORIA QUE ES PRESENTA S'HA PORTAT A TERME LA PREPARACIO DE COMPLEXOS DIOLEFINICS CATIONICS DE RODI I IRIDI AMB LLIGANDS SULFUR DE FOSFINA MONO I BIDENTATS PER ESTUDIAR AMB POSTERIORITAT LES SEVES PROPIETATS I REACTIVITAT. COM A PRODUCTES DE PARTIDA S'HAN EMPRAT ELS COMPOSTOS CATIONICS DEL TIPUS (M(COD)2)C104; M=RH,IR. CONCRETAMENT S'HAN SINTETITZAT COMPOSTOS DEL TIPUS (N(COD)L2)C104; L=PH3PS,ME3PS,ET3PS I DEL TIPUS (M(COD) (L-L)N; L-L=ME2,ET2P(S) (S)PET2. EN EL CAS DEL COMPOST (RH(COD) (ET2P(S) (S)PET2)) C104 HA ESTAT POSSIBLE LA SEVA CARACTERITZACIO PER DIFRACCIO DE RAIG-X. PEL QUE FA A LA REACTIVITAT D'AQUESTS COMPOSTOS ENFRONT A LLIGANDS DEL TIPUS PR3 I MONOXID DE CARBONI, ES DESCRIU LA PREPARACIO DE NOUS COMPOSTOS MIXTES I CARBONILATS. L'ADDICIO OXIDATIVA DE ICH3 I I2 SOBRE ALGUNS DELS COMPOSTOS DIOLEFINICS DE IR (I) HA PERMES L'OBTENCIO DE NOUS COMPOSTOS DE IR (III). S'HA PLANTEJAT TAMBE LA SINTESI DE COMPOSTOS DINUCLEARS HOMOBIMETAL.LICS EN ELS QUALS L'ATOM DE SOFRE DEL LLIGAND R3PS ACTUI COM A PONT ENTRE DOS CENTRES METAL.LICS. TOTS ELS COMPOSTOS QUE ES VAN OBTENIR S'HAN CARACTERITZAT PER LES TECNIQUES ANALITIQUES HABITUALS. FINALMENT S'HA ESTUDIAT L'ACTIVITAT CATALITICA D'ALGUN DELS COMPOSTOS MES REPRESENTATIUS DE LES SERIES PREPARADES EN AQUEST TREBALL COM A PRECURSORS DE CATALITZACIO EN REACCIONS D'HIDROGENACIO I HIDROFORMILACIO DE SUBSTRATS INSATURATS.
Materias relacionadas