SINTESI I ESTUDI DE COMPLEXOS DE CROM (III) I COBALT (III) AMB NUCLEOTIDS AMINOACIDS I ALTRES LLIGANDS. CONTRIBUCIO A L'ESTUDI TERMODINAMIC DE LES INTERACCIONS ENTRE ELS IONS METAL.LICS I ELS NUCLEOTIDS.