New methods for triangulation-based shape acquisition using laser scanners

Autor: Forest Collado Josep
Año: 2004
Universidad: GIRONA
Centro de realización: Escola Politècnica Superior
Centro de lectura: Escola Politècnica Superior
Director: Salvi Mas Joaquim
Tribunal: Batlle i Grabulosa Joan , Oliver Codina Gabriel , Binefa Valls Xavier , Trucco Emmanuel , Cufí Soler Xavier
Resumen de la tesis

Tradicionalment, la reproduccio del mon real sen's ha mostrat a traves d'imatges planes. Aquestes imatges se solien materialitzar mitjancant pintures sobre tela o be amb dibuixos. Avui, per sort, encara podem veure pintures fetes a ma, tot i que la majoria d'imatges s'adquireixen mitjancant cameres, i es mostren directament a una audiencia, com en el cinema, la televisio o exposicions de fotografes, o be son processades per un sistema computeritzat per tal d'obtenir un resultat en particular. Aquests processaments s'apliquen en camps com en el control de qualitat industrial o be en la recerca mes puntera en intelligencia articial. Aplicant algorismes de processament de nivell mitja es poden obtenir imatges 3D a partir d'imatges 2D, utilitzant tecniques ben conegudes anomenades Shape From X, on Xes el metode per obtenir la tercera dimensio, i varia en funcio de la tecnica que s'utilitza a tal nalitat. Tot i que l'evolucio cap a la camera 3D va comenar en els 90, cal que les tecniques per obtenir les formes tridimensionals siguin mes i mes acurades. Les aplicacions dels escaners 3D han augmentat considerablement en els darrers anys, especialment en camps com el lleure, diagnosi/cirurgia assistida, robotica, etc. Una de les tecniques mes utilitzades per obtenir informacio 3D d'una escena, es la triangulacio, i mes concretament, la utilitzacio d'escaners laser tridimensionals. Des de la seva aparicio formal en publicacions cientques al 1971 [SS71], hi ha hagut contribucions per solucionar problemes inherents com ara la disminucio d'oclusions, millora de la precisio, velocitat d'adquisicio, descripcio de la forma, etc. Tots i cadascun dels metodes per obtenir punts 3D d'una escena te associat un proces de calibracio, i aquest proces juga un paper decisiu en el rendiment d'un dispositiu d'adquisicio tridimensional. La nalitat d'aquesta tesi es la d'abordar el problema de l'adquisicio de forma 3D, des d'un punt de vista total, reportant un estat de l'art sobre escaners laser basats en triangulacio, provant el funcionament i rendiment de diferents sistemes, i fent aportacions per millorar la precisio en la deteccio del feix laser, especialment en condicions adverses, i solucionant el problema de la calibracio a partir de metodes geometrics projectius.
Materias relacionadas