MORT NEURONAL A L'ESCORGA CEREBRAL DE LA RATA EN DESENVOLUPAMENT

Autor: BERNET VEGUE EULALIA
Año: 1989
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: HOSPITAL DE BELLVITGE
Centro de lectura: MEDICINA
Director:
Tribunal: GRAU VECIANA JOSEP M. , EGEA GURI GUSTAVO , RIBALTA FARRES TERESA M. , MATIAS-GUIU GUIA XAVIER , MARTI VILALTA J. LLUIS
Resumen de la tesis

LA MORT CEL.LULAR ES, JUNT AMB LA PROLIFERACIO, MIGRACIO I DIFERENCIACIO CEL.LULAR, UN DELS QUATRE FETS BASICS DE LA ENUROGENESI. ELS ESCASSOS ESTUDIS EXISTENTS EN MAMIFERS S'HAN REALITZAT PRINCIPALMENT EN AMFIBIS I OCELLS, ESSENT MOLT ESCASSOS ELS PRACTICATS EN ROEDORS. A MES, S'HA TREBALLAT PRINCIPALMENT EN ESTRUCTURES RELATIVAMENT PETITES I SENZILLES COM SON ELS NUCLIS DE LA BASE, PERO SON MOLT RARS ELS TREBALLS REFERITS A ESCORCA CEREBRAL, ESTRUCTURA DIFICIL D'ESTUDIAR NO NOMES PEL SEU TAMANY SINO TAMBE PER LA SEVA COMPLEXITAT. PER TANT, ELS OBJECTIUS D'AQUEST TREBALL SON CONFIRMAR L'EXISTENCIA DE MORT NEURANAL A L'ESCORCA CEREBRAL LISENCEFALICA DE LA RATA, PER MEDI DEL RECOMPTE I QUANTIFICACIO DE LES NEURONES VIVES DE L'AREA CATUDIADA I DE' RECOMPTE I QUANTIFICACIO DE CEL.LULES MORTES. ESBRINAR-NE ELS SEUS PATRONS REGIONALS I TEMPORALS ESPECIFICS I OBSERVAR L'EXISTENCIA DE CERTS FENOMENS TRANSITORIS, COINCIDENTS AMB EL PERIODE DE MORT CEL.LULAR, COM SON L'APARICIO DE CERTES POBLACIONS CEL.LULARS TRANSITORIES. HEM TREBALLAT AMB RATES DE 2,3,4,7,9,10,15,20 I 30 DIES DE VIDA POSTNATAL. UN COP SACRIFICADES, S'HA PROCEDIT A LA RECONSTRUCCIO FOTOGRAFICA DE CADA AREA ESTUDIADA I, SOBRE ELLA, HEM CALCULAT, PER COMPTATGE DIRECTE I PER METODES MORFOMETRICS, EL GRUIX CORTICAL, NOMBRE DE NEURENES VIVES, NOMBRE DE CEL.LULES MORTES I DENSITAT NEURANAL, APLICANT ELS FACTORS DE CORRECCIO ADEQUATS PER TAL D'OBTENIR ELS VALORS CORRECTES A CADA EDAT I EN RALCIO AL VOLUM TOTAL ESTUDIAT. POSTERIORMENT, S'HA PROCEDIT A L'ESTUDI ESTADISTIC DELS RESULTATS. ELS CALCULS S'HAN REALITZAT TANT EN EL GRUIX TOTAL COM CAPA PER CAPA DINS L'ESCORCA, PER TAL D'OBSERVAR-NE LES POSSIBLES VARIACIONS. NOSALTRES HEM TROBAT QUE EXISTEIX MORT NEURONAL A LA PLACA CORTICAL I A LA SUBPLACA I QUE AQUESTA MORT SEGUEIX UNS PATRONS REGIONALS I TEMPORALS ESPECIFICS. A MES. OBSERVEM, COINCIDINT AMB EL PERIODO DE MAXIMA MORT CEL.LULAR, L'APARICIO DE POBLACIONS TRANSITORIES DE CEL.LULES FAGOCITIQUES, QUE VAN DESAPREIXENT CAP AL FINAL DE LA TERCERA SETMANA, I QUINA PROLIFERACIO TE ILOC AL MATEIX TEMPS EN QUE LES PROJECCIONS CALLOSES I TALAMIQUES SON ELIMINADES, LO QUAL PERMET SUGGERIR UN ROL D'"ESCOMBRIAIRE" PER DITES CEL.LULES.