MODELITZACIÓ CONJUNTA D'ANOMALIES GRAVIMÉTRIQUES I DE GEOIDE. APLICACIÓ A L'ESTUDI DE L'ESTRUCTURA LITOSFÉRICA DE LA MEDITERRÁNIA NORD OCCIDENTAL