L'ABSTRACCIO DEL TERRITORI

Autor: BARBA CASANOVAS ROSA
Año: 1987
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización: ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA
Centro de lectura: ARQUITECTURA
Director:
Tribunal: RIBAS I PIERA MANUEL , BUSQUETS GRAU JOAN , MARTORELL I CODINA JOSEP M. , BRU BISTUER EDUARDO
Resumen de la tesis

LA TESI CERCA DELIMITAR INSTRUMENTS D'ANALISI QUE PERMETIN UNA DESCRIPCIO GEOMETRICA DEL TERRITORI TANT EN QUENT LA PERCEPCIO DE LA SEVA FORMA COM RESPECTE A UNA POSSIBLE ESTRUCTURA D'AQUESTA MATEIXA. EL PRIMER CAPITOL ES DEDICA A DISCUTIR LA PERTINENCA DELS PROPOSITS DE LA TESI RESSALTANT EL VALOR DE LA IDENTITAT ESPECIFICA DE CADA TERRITORI COM A CLAU PER A L'INTERVENCIO SOBRE EL MATEIX. AL SEGON CAPITOL ES DIFERENCIA L'AMBIT PROPI DE L'ESTUDI DEL TERRITORI DES DE LA URBANISTICA-ARQUITECTURA DELIMITANT-LO RESPECTE A LES APROXIMACIONS DE LAPINTURA I DE DIVERSES BRANQUES DE LA GEOGRAFIA. EL TERCER CAPITOL ES UN RECULL D'EXPERIENCIES PROFESSIONALS DE LA PROPIA AUTORA SOBRE EL TEMA DE TESI. AL QUART CAPITOL S'OFEREIXEN INSTRUMENTS PER A CODIFICAR DES DE PARAMETRES GEOMETRICS LA PERCEPCIO VISUAL DEL LLOC PER PASSAR A CLASSIFICAR DESPRES EL PAISATGE CATALA EN RECINTES TIPUS: LA VALL LA RIBERA LA PLANA LA CONCA EL DELTA L'ALTIPLA. AL CINQUE CAPITOL ES CLASSIFFIQUEN ELS ELEMENTS ARTIFICIALS D'INTERVENCIO SOBRE EL TERRITORI EN XARXES PARCEL.LES I ARQUITECTURES/USOS. ELS TERRITORIS RURALS S'ESBOSSA UNA CLASSIFICACIO IGUALMENT PER TEIXITS D'IMPLANTACIONS URBANES (ARBRES RETICULES PATCHWORKS I PINTES). EL SISE CAPITOL TANCA LA TESI AMB UNA DISCUSSIO FINAL SOBRE ELS PUNTS DE VISTA DESENVOLUPATS EN ELS CAPITOLS ATERIORS PER REIVINDICAR FINALMENTE LA NECESSITAT I UTILITAT D'UNA ANALISI GEOMETRICA DEL TERRITORI DE COM AQUEST POT COMPRENDRE ASPECTES NO SOLAMENT ESTRUCTURALS SINO TAMBE SENSIBLES AIXI COM LA UTILITAT PROJECTUAL I SOCIAL DE L'OPERACIO EN UN ENTORN FISIC ON LA MA DE L'HOME ES FA SENTIR CADA COP AMB MES INTENSITAT I GENERALITAT.
Materias relacionadas