Impactos socioculturales del turismo residencial en España. análisis comparativo del fenómeno en las diferentes comunidades autónomas a partir del caso mallorquín

Autor: MIRALLES PLANTALAMOR JOAN
Año: 2004
Universidad: ALICANTE
Centro de realización: FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Director: MAZÓN MARTÍNEZ TOMAS
Tribunal: Mª TERESA ALGADO FERRER , MODESTO GARCÍA JIMÉNEZ , JOSÉ ANDRÉS DOMÍNGUEZ GÓMEZ , MANUEL LUNA SAMPERIO , ANTONIO ALEDO TUR
Resumen de la tesis

El turisme residencial s'ha convertit en la dècada dels anys noranta i als inicis del segle XXI en una de les principals fonts de riquesa de les diferents comunitats litorals espanyoles. Es tracta, però, d'un fenomen, que tot i anar lligat al desenvolupament turístic, rarament ha estat estudiat com a tal. Entre els factors que expliquen això, cal destacar la dificultat de conceptualitzar turista resident i turisme residencial al tractar-se d'un fenomen que pot ser considerat com a una modalitat turística per a uns o com a moviment migratori contemporani per a d'altres. L'establiment de segones residències per a ús vacacional , respon tanmateix a una realitat fefaent. La major part dels municipis del litoral mediterrani espanyol, veu en aquest model , un nou motor de desenvolupament econòmic. Sovint però, no es tenen en compte les limitacions econòmiques que es poden derivar a mitjà o llarg termini i menys encara aquelles de caràcter sociocultural.Aquesta tesi doctoral analitza el fenomen turisticoresidencial des d'una perspectiva sociològica fent especial èmfasi en els impactes socials i culturals que del seu desenvolupament es deriven.. A partir de l'estudi del cas mallorquí, es comparen les repercussions produïdes en l'esmentat territori amb d'altres comunitats. L'existència en aquesta illa d'importants contingents de turistes o estrangers residents europeus, determina en gran mesura la preferència de la tesi respecte d'aquells moviments migratoris de caràcter estranger. L'elecció d'aquest col·lectiu per a la seva anàlisi no és aleatòria. La nova realitat multicultural de grans territoris de l'estat es produeix en gran mesura pel desenvolupament d'aquest model econòmic així com pel nou procés d'europeïtzació. Per això, el treball inclou una enquesta quantitativa en què es recullen les opinions i percepcions dels turistes i estrangers residents europeus al Pla de Mallorca, un espai geogràfic de l'interior de l'illa que fins a principis dels anys noranta havia viscut d'esquenes al desenvolupament turístic de l'illa. Es tracta, per tant, d'un laboratori idoni per a l'estudi dels canvis. D'una banda, perquè la seva condició de poble verge respecte del desenvolupament turístic, permet l'observació dels canvis des d'una perspectiva privilegiada. D'altra banda, perquè el fet de tractar-se d'un territori eminentment agrari permet alhora l'estudi d'altres processos paral·lels com la urbanització que poc a poc s'anirà produint a causa de la manca de sòl urbanitzable al litoral i les noves tendències turístiques basades en el desenvolupament de l'espai rural.Les reaccions que es produeixin per part dels agents socials implicats, partits polítics i societat civil, determinaran en gran part la nova fisonomia de l'estat, mitjançant l'elaboració d'entrevistes i fonts secundàries s'analitza quina ha estat la reacció social i les diferents propostes dels partits i particulars cap al futur
Materias relacionadas