ESTUDI I UTILITZACIO DE VARIETATS INVARIANTS EN PROBLEMES DE MECANICA CELESTE.

Autor: MASDEMONT SOLER JOSEP JOAQUIM
Año: 1990
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES
Director:
Tribunal: SOLA-MORALES RUBIO JOAN , MARTINEZ BARCHINO REGINA , FONT ARJO JOAQUIM , PERELLO VALLS CARLES , OLLE TORNER MERCE
Resumen de la tesis

LA MEMORIA COSNTA DE DUES PARTS. EN LA PRIMERA D'ELLES S'ESTUDIEN LES ORBITES HOMOCLINIQUES I HETEROCLINIQUES ASSOCIADES ALS PUNTS D'EQUILIBRIT TRIANGULARS DEL PROBLEMA RESTRINGIT CIRCULAR I PLA PER VALORS DEL PARAMETRE DE MASSES COMPRESOS ENTRE 0.1 I 0.5, ES DONEN RESULTATS REFERENTS A LA SEVA FORMA I NOMBRE. EN LA SEGONA PART ORBITA HALO AL VOLTANT DEL PUNT L1 DEL SISTEMA TERRA-SOL, UTILITZANT LES IDEES GEOMETRIQUES QUE PROPORCIONA LA TEORIA DELS SISTEMES DINAMICS. ES COMENCA L'ESTUDI PER MODELS SENZILLS A FI DE VEURE L'ESSENCIAL DE LA GEOMETRIA DEL PROBLEMA I LA INFLUENCIA DE LA LLUNA, PER FINALITZAR UTILITZANT EL MODEL DE SISTEMA SOLAR REAL DONAT PER LES EFEMERIS DEL JPL.