ESTUDI DEL GLACIARISME QUATERNARI DE LES ALTES VALLS DE LA RIBAGORCA.

Autor: VILAPLANA FERNANDEZ JOAN MANUEL
Año: 1982
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS
Centro de lectura: GEOLOGIA
Director: SERRAT CONGOST DAVID
Tribunal: FONTBOTE MUSSOLAS JOSE MARIA , DEGUANT SERRA SALVADOR , RIBA ARDERIU ORIOL , SCHLUCHEER CHRISTIAN , SERRAT CONGOST DAVID
Resumen de la tesis

AQUEST TREBALL REPRESENTA UN ESTUDI GEOMORFOLOGIC REGIONAL EN EL CUAL S HA REALITZAT UNA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA A ESCALA 1:50.000. ES POSA ESPECIAL INTERES EN L ESTUDI CARTOGRAFIC SEDIMENTOLOGIC I ESTRATIGRAFIC DE LES PRINCIPALS FORMACIONS SEDIMENTARIES DLEDAT QUATERNARIA: ACUMULACIONS GLACIALS (TILLS) GLACIO-LACUSTRES GLACIO-FLUVIALS PERIGLACIALS I FLUVIO-TORRENCIALS. EL PROTAGONIAME DE L ACCIO MORFOGENETICA GLACIAL EN AQUEST SECTOR DEL PIRINEU CENTRAL HA PERMES RECONSTRUIR UNA SUCCESSIO DE DIFERENTS EPISODIS GLACIALS QUATERNARIS IL. LUSTRATS AMB MODELS DEPOSICIONALS CONCRETS. FINALMENT S HA ESTABLERT UNA LITOESTRATIGRAFIA A NIVELL DE CONCA LA QUAL HA POGUT SER RECOLZADA AMB DATACIONS ABSOLUTES I AMB CORELACIONS AMB D ALTRES SECTORS DEL PIRINEU.