ESTUDI DE PAUTES DE COMPORTAMENT EN LA SUPERVISIÓ DE PROCESSOS