ESTUDI DE LES CASEINA QUINASES EN EL DESENVOLUPAMENT FETAL, POSTNATAL I EN LA REGENERACIO DEL FETGE DE RATA.

Autor: PEREZ RIBA MERCE
Año: 1987
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: DEPT. BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. FAC. CIENCIES. UNIV. AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS
Director:
Tribunal: CARRERAS JOSEP , DOMINGO JORDI , PARES XAVIER , SERRATOSA JOAN , ARIÑO JOAQUIM
Resumen de la tesis

L'OBJECTIU PRINCIPAL D'AQUEST TREBALL HA ESTAT L'ESTUDI DE LES CASEINA QUINASES 1 (CK-1) I 2 (CK-2) EN FETGES DE RATA EN EL DESENVOLUPAMENT FETAL, POSTNATAL I EN LA REGENERACIO, ON ELS HEPATOCITS NO ES TROBEN EN ESTAT DE QUIESCENCIA, PER TAL DE VEURE SI AQUESTS ENZIMS INFLUEIXEN EN LA INICIACIO O REGULACIO DE LA PROLIFERACIO CEL.LULAR. AMBDUES ACTIVITATS CASEINA QUINASES VARIEN EN TOTS DOS PROCESSOS, ESSENT LA RELACIO D'ACTIVITATS CK-1-CK-2 MES ELEVADA EN EL DESENVOLUPAMENT FETAL QUE EN EL POSTNATAL I L'ADULT. PER CONTRA, EN EL PERIODE PREREPLICATIU DE LA REGENERACIO HEPATICA, L'ACTIVITAT DE LA CK-2 S'INCREMENTA RESPECTE EL CONTROL, MENTRE QUE LA DE LA CK-1 MOSTRA VALORS INFERIORS ALS DEL CONTROL ENTRE LES 8 I 16 H DE LA L'HEPATECTOMIA PARCIAL. L'AFINITAT D'AMBDUES CASEINA QUINASES PER CASEINA VARIA EN EL PERIODE FETAL I EN LA REGENERACIO HEPATICA. LES VARIACIONS EN AQUEST PARAMETRE ES RELACIONAREN AMB ELS CANVIS EN LA RELACIO INSULINA-GLUCAGO PLASMATICA QUE ES PRODUEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT FETAL I EN LA REGENERACIO DEL FETGE DE RATA, FET QUE FA PENSAR QUE AQUESTS ENZIMS ESTAN CONTROLATS PER HORMONES. D'ALTRA BANDA, AQUESTA HIPOTESI ES CORROBORA EN ADMINISTRAR INSULINA A RATES D'UN DIA D'EDAT, ON ELS NIVELLS D'INSULINA SON MOLT BAIXOS. EN EL PERIODE FETAL I EN EL PERIODE PREREPLICATIU DE LA REGENERACIO HEPATICA TAMBE VARIA L'ESTAT D'ACTIVACIO DE LA GLICOGEN SINTASA. ELS CANVIS EN L'ACTIVITAT D'AQUEST ENZIM PRESENTEN UNA ESTRETA CORRELACIO AMB LES VARIACIONS OBSERVADES EN L'AFINITAT DE LA CK-2 PER LA PROTEINA SUBSTRAT. QUAN S'ESTUDIAREN ELS SUBSTRATS CITOSOLICS DE LA CK-2 EN EL DESENVOLUPAMENT FETAL, POSTNATAL I EN LA REGENERACIO DEL FETGE DE RATA, L'AUTORADIOGRAFIA REVELA LA PRESENCIA DE PROTEINES DE PES MOLECULAR DE 28000, 34000, 37000, 45000 I 48000 DALTONS EN AMBDOS PROCESSOS. LA INTENSITAT DE FOSFORILACIO IN VITRO D'AQUESTES PROTEINES VARIA EN AMBDOS PROCESSOS. A MES, S'OBSERVA UNA PROTEINA DE 73000 DALTONS, PRESENT SOLAMENT A LES POQUES HORES DE VIDA DEL NOU NAT, I UNA DE 39000 DALTONS, VISUALITZADA EN LA REGENERACIO HEPATICA, TANT EN MOSTRES DE RATES CONTROL COM D'HEPATECTOMITZADES, POSSIBLEMENT COM A RESPOSTA AL STRESS AL QUAL ESTIGUEREN SOTMESOS ELS ANIMALS. PER TANT, ES POSTULA QUE L'AFINITAT DE LES CASEINA QUINASES 1 I 2 ESTA CONTROLADA PER HORMONES, I EN CONCRET ELS CANVIS D'AQUEST PARAMETRE EN LA CK-2 PODRIEN AFECTAR L'ESTAT D'ACTIVACIO DE LA GLICOGEN SINTASA. A MES D'AQUEST ENZIM, S'HAN DESCRIT GRAN DIVERSITAT DE SUBSTRATS PER AMBDUES CASEINA QUINASES, QUE JUNTAMENT AMB ELS OBSERVATS PER A LA CK-2 EN EL CITOSOL DE FETGE DE RATA EN EL DESENVOLUPAMENT I EN LA REGENERACIO HEPATICA, FAN PENSAR QUE AQUEST ENZIMS PODEN NO SOLAMENT INTERVENIR EN EL CONTROL DEL METABOLISME DEL GLICOGEN, SINO TAMBE EN ALTRES PROCESSOS CEL.LULARS.
Materias relacionadas