EL MONESTIR DE SANTES CREUS. UN INTENT D'APROXIMACIO ECONOMICO-SOCIAL A LA SEVA HISTORIA (1150-1200).

Autor: CARRERAS CASANOVAS ANTONI
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, HISTORIA Y FILOSOFIA DE TARRAGONA.
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director:
Tribunal: RIU I RIU MANUEL , SABATE I BOSCH JOSEP M. , TRENCHS I ODENA JOSEP , BERTRAN I ROIGE PRIM , CABESTANY I FORT JOAN FRANCESC
Resumen de la tesis

AQUESTA OBRA INTENTA ESBRINAR EL COMPORTAMENT I EVOLUCIO ECONOMICA DELS PRIMERS CINQUANTA ANYS FUNDACIONALS DEL MONESTIR, AIXI COM LES RELACIONS SOCIALS QUE AQUEST COMPORTAMENT I EVOLUCIO POGUEREN SIGNIFICAR. L'ESTUDI ESTA DIVIDIT EN TRES PARTS. LA PRIMERA DESTINADA A EXPOSAR L'ADQUISICIO I FORMACIO DEL DOMINI PATRIMONIAL MITJANCANT PAUTES GEOGRAFIQUES I CRONOLOGIQUES A LA VEGADA, LA QUAL COSA ENS PERMET OFERIR UNA VISIO APROXIMADA DE LA REALITAT PATRIMONIAL. AQUESTA DINAMICA DE FORMACIO ENS HA PORTAT A ASSENYALAR ELS CONFLICTES ENTRE EL MONESTIR I ELS PARTICULARS PER LA POSSESSIO DEL PATRIMONI. AIXI MATEIX S'HAN FET PALESES LES RELACIONS SOCIALS DEL MONESTIR (ORIGEN SOCIAL DELS BENS, L' STATUS SOCIAL DELS PERSONATGES, LES MOTIVACIONS EXTERNES D'AFAVORIMENT VERS EL MONESTIR, ETC.). PER A COMPLETAR AQUESTA PRIMERA PART HEM SINTETITZAT ELS BENS ADQUIRITS QUANTIFICANT-LOS I CLASSIFICANT-LOS MITJANCANT UN PROCES D'INVENTARIACIO. LA SEGONA PART ESTA DESTINADA A L'ESTUDI DE L'EXTENSIFICACIO I INTENSIFICACIO DELS CONREUS, LA VALORACIO DEL PATRIMONI, I HEM APROFUNDIT FINALMENT EN L'ECONOMIA MONETARIA PER A ESBRINAR LA DISPONIBILITAT CREMATISTICA, LA IMPORTANCIA DE LES RENDES EN EL FLUX MONETARI, EL FLUX DE DESPESES, LES ENTRADES I SORTIDES I LA FLUCTUACIO ECONOMICA DEL MONESTIR EN EL DECURS DEL SEGLE XII. FINALMENT, LA TERCERA PART, COMPREN L'ESTUDI DE LES DIFERENTS MANERES D'ADMINISTRACIO DEL PATRIMONI: L'EXPLOTACIO DIRECTA DEL NUCLI CENTRAL, L'EXPLOTACIO DEL DOMINI LLUNYA, L'EXPLOTACIO CONTRACTUAL I ELS DESPLACAMENTS DE MEMBRES DE LA COMUNITAT ALS CENTRES DE PRODUCCIO. AIXI COM UNA EXPOSICIO DE LA TIPOLOGIA JURIDICA DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS. EN DEFINITIVA, EL TREBALL RESPON, ENTRE ALTRES, TRES QUESTIONS CABDALS: QUINS FOREN ELS BENS PATRIMONIALS DEL MONESTIR EN EL SEGLE XII?, COM ELS EXPLOTAREN?, I COM ELS ADMINISTRAREN?. QUESTIONS QUE ENS PERMETEN CONEIXER EL POTENCIAL ECONOMIC, LES POSSIBILITATS ADQUISITIVES I LA POLITICA EXPANSIVA DEL MONESTIR, AIXI COM LES RELACIONS SOCIALS QUE AIXO POGUE COMPORTAR.
Materias relacionadas