ANALISI SOCIOEDUCATIVA DE LA INTEGRACIO A CICLE MITJA I CICLE SUPERIOR DE L'ALUMNE DEFICIENT.

Autor: ROMEU LLAMBRICH TERESA
Año: 1988
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENT DE METODES D'INVESTIGACIO I DIAGNOSTIC EN EDUCACIO FACULTAT DE PEDAGOGIA.
Centro de lectura: PEDAGOGIA
Director:
Tribunal: RODRIGUEZ ESPINAR SEBASTIAN , MARTINEZ MARTIN MIQUEL , LOPEZ MELERO MIGUEL , RIGO CARRATALA EDUARDO , SANCHEZ ASIN ANTONIO
Resumen de la tesis

AQUESTA INVESTIGACIO ESTA BASADA EN EL CONEIXEMENT DE L'ESTAT DE LA QUESTIO DE LA INTEGRACIO ESCOLAR A CATALUNYA. A NIVELL TEORIC S'HA FONAMENTAT EN L'ANALISI DE DIFERENTS PAISOS INGEGRACIONISTES QUANT A: LEGISLACIO EDUCATIVA PEL QUE FA A LA INTEGRACIO ESCOLAR, CONCEPTE D'INTEGRACIO, SERVEIS EDUCATIUS ADEQUATS A LES NECESSITATS DELS ALUMNES, ORGANITZACIO PEDAGOGICA AFAVORIDORA DE LA INTEGRACIO ESCOLAR, QUINA RESPOSTA ES DONA A L'EDUCACIO ESPECIAL I CONEIXEMENT DE DIFERENTS EXPERIENCIES D'INTEGRACIO. LA INVESTIGACIO EMPIRICA S'HA PORTAT A TERME MITJANCANT EL METODE D'ENQUESTA. LA MOSTRA HA ESTAT CONSTITUIDA PER DIFERENTS PROFESSIONALS DE L'ENSENYAMENT QUE HAN ANAT DES DELS MESTRES COORDINADORS DELS CICLES FINS ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE PEDAGOGIA, PASSANT PER EQUIPS DIRECTIUS D'ESCOLA ORDINARIA I ESPECIAL, MESTRES DE SUPORT, MESTRES D'EDUCACIO ESPECIAL, EAPS, INSPECCIO I PROFESSORAT UNIVERSITARI. A PARTIR DELS SUPOSITS O HIPOTESIS DE TREBALL ESTABLERTES I DELS RESUTATS OBTINGUTS ES DESPREN QUE EL DECRET 117-84 QUE REGULA LA INTEGRACIO ES DESCONEGUT PER UNA BONA PART DELS ENSENYANTS. QUE NO HI HA CRITERIS CLARS A L'HORA D'ESCOLARITZAR A UN ALUMNE EN REGIM D'INTEGRACIO. QUE QUASI BE TOTHOM CONSIDERA PSOTIVA LA INTEGRACIO, PERO NO TOTS PENSEN QUE ES VIABLE. QUE L'ESCOLA ORDINARIA NO ES CAPAC D'ASSUMIR TOT TIPUS DE DIFICIENCIES PER MANCA DE RECURSOS I DE FORMACIO. QUE L'ESCOLA D'EDUCACIO ESPECIAL CREU QUE S'HAN DE PRODUIR DIFERENTS CANVIS A L'ESCOLA ORDINARIA PERQUE AQUESTA PUGUI ESCOLARITZAR ALUMNES AMB DEFICITS.
Materias relacionadas